УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 17/11/2022 року №1216 Велика Северинка
Про внесення змін до договору оренди землі

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 24 розділу Х «Перехідних положень Земельного кодексу України», Закону України від 04.11.2020 №963-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», ст. 51 Водного кодексу України, ст.ст. 24, 25, 102 Закону України «Про оренду землі», ст. 14 Закону України «Про аквакультуру», постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти» та заслухавши інформацію сільського голови,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести відповідні зміни та доповнення до договору оренди землі від 23 лютого 2006 року, зареєстрованому у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України», про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис 23 лютого 2006 року за № 2 (далі – Договір)та викласти в наступній редакції:
– Приамбулу Договору викласти в наступній редакції:
«Орендодавець Великосеверинівська сільська рада в особі сільського голови Левченка Сергія Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та орендар – громадянин Левченко Олег Геннадійович, паспорт ЕА 847955, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2001 року, з другої сторони, уклали цей договір про таке:»

– розділ 1 Договору викласти в наступній редакції:
«1. Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом ставок площею 34,6694 га для цілей – рибогосподарських потреб.»»

– розділ 2 Договору викласти в наступній редакції:
«2.Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 53,5803 га, у тому числі земельна ділянка площею 18,1935 га – під пасовищами, площею 0,7174 га – під гідротехнічними спорудами з кадастровим номером 3522582100:02:000:7501, цільове призначення земельної ділянки 10.07 Для рибогосподарських потреб, яка розташована за межами села Червоний Кут Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна водойма площею 34,6694 га, об’єм при НПР – 447,65 тис. м3.
Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в оренду з урахуванням вимог Закону України «Про аквакультуру».
3. На земельній ділянці розташовані об’єкти інфраструктури – відсутні.
4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього договору становить 690735,62 (шістсот дев’яносто тисяч сімсот тридцять п’ять грн. 62 копійки) (з урахуванням застосування коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель до загальної нормативної грошової оцінки земельної ділянки станом на 01.01.2006 року)
5. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню – не має.
6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: відсутні.»;

– розділ 3 Договору викласти в наступній редакції:
«3.Строк дії договору
7. Цей договір укладено на 25 (двадцять п’ять) років, починаючи з дати його державної реєстрації.
Після закінчення строку, на який укладено цей договір, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.
У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку, на який укладено цей договір, повідомити письмово орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк орендар додає проект відповідного договору.»;

– розділ 4 Договору викласти в наступній редакції:
«4. Орендна плата
8. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі:

– за земельну ділянку у розмір 20722,07 гривень (двадцять тисяч сімсот двадцять дві грн. 62 коп.), що становить _3__відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, код платежу -18010900,
– за водний об’єкт 9884,94 гривень (дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири грн. 94 копійки) на рік, код платежу 21130000.
9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:
водний об’єкт – відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується Міндовкіллям;
рибогосподарську технологічну водойму – відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;
земельну ділянку – з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди.
10. Орендна плата вноситься у такі строки:
1) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду без проведення земельних торгів:
за перший рік – у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року – відповідно до Податкового кодексу України;
2) за водний об’єкт:
за перший рік – у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року – щороку не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим роком.
11. Розмір орендної плати переглядається один раз на три роки у разі:
1) зміни умов господарювання, передбачених цим договором;
2) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
3) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;
4) погіршення стану об’єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтверджено документами;
5) в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, визначені цим договором:
у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;
стягується пеня у розмірі 0,01 відсотків річної орендної плати за кожний день прострочення з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».»;

– розділ 5 Договору викласти в наступній редакції:
«5. Умови використання об’єкта оренди
13. Передача водного об’єкта в оренду здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорта та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.
14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом здійснюється лише для цілей, визначених цим договором.
15. Використання об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.
16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.
17. Експлуатація водосховищ і ставків здійснюється відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи.
18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.
19. Інші умови – об’єкт передається для рибогосподарських потреб.»;

– розділ 6 Договору виключити;

– розділ 7 Договору стає розділом 6 відповідно та викласти в наступній редакції:
«6.Умови повернення об’єкта оренди
20. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві свій примірник паспорта водного об’єкта.
21. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.
Орендодавець у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284(ЗП України,1993р., № 10, ст.193).
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем не підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану об’єкта оренди визначаються окремим договором.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов цього договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.»;

– розділ 8 Договору стає розділом 7 відповідно та викласти в наступній редакції:
«7.Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди
26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.
27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень)та інших прав третіх осіб на таку ділянку і встановлених земельних сервітутів.»;

– розділ 9 Договору стає розділом 8 відповідно та викласти в наступній редакції:
«8.Права та обов’язки орендодавця
29. Орендодавець має право вимагати від орендаря:
використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з пунктами 1 та 19 цього договору;
додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються (у разі наявності);
дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта;
експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;
своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт з урахуванням коефіцієнта індексації.
30. Орендодавець зобов’язаний:
передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у стані, що відповідає умовам цього договору;
під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
не вчиняти дій, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою та водним об’єктом;
відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренди.»;
– розділ 10 Договору стає розділом 9 відповідно та викласти в наступній редакції:
«9.Права та обов’язки орендаря
31. Орендар має право:
самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього договору та вимог законодавства;
отримувати продукцію і доходи;
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.
32. Орендар зобов’язаний:
приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати державної реєстрації відповідного права оренди;
виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або цим договором;
у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію цього договору відповідному податковому органові та територіальному органові Держводагентства;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкти оренди;
здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи;
у разі необхідності оформити право користування гідротехнічними спорудами та право спеціального водокористування;
під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством;
після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного об’єкта орендодавцю.
33. Інші права та обов’язки сторін
Орендар має право:
встановлювати умови загального водокористування відповідно до вимог статті 47 Водного кодексу України при умові їх погодження з органом, який надає водний об’єкт в оренду та повідомити про це населення;
дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування у порядку, встановленому Водним Кодексом України.
Орендар зобов’язаний:
дотримуватись Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2017 року № 566/30434;
не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану навколишнього природного середовища;
здійснювати спеціальне водокористування лише при наявності дозволу;
передбачити місце для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування в частині купання та плавання на човнах, водопою тварин, забору води з водних об’єктів без застосування споруд та технічних пристроїв, визначити умови любительського та спортивного рибальства та довести до відома населення;
утримувати в належному стані прибережні захисні смуги, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
щорічно подавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна);
надавати Держрибагентству звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, затвердженими в установленому порядку (для водних об’єктів наданих для рибогосподарських потреб);
надавати Держрибагентству інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідро біонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування;
дотримуватись норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 р. № 45 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.02.2013 р. за № 240/22772;
своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації та орган місцевого самоврядування про виникнення аварійних ситуацій;
здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;
дотримуватись інших вимог Водного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про тваринний світ», «Про аквакультуру».»;

-розділ 10 Договору викласти в наступній редакції:
«10.Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини, заподіяння шкоди третім особам
34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору несе Орендар.»;

-розділ 11 Договору викласти в наступній редакції:
«11.Страхування об’єкта оренди
35. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на період дії цього договору у порядку, встановленому законодавством.
36.Страхування об’єкта оренди не здійснюється.»

-розділ 12 Договору викласти в наступній редакції:
«12. Зміна або припинення договору
37. Зміна цього договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судовому порядку.
38. Цей договір припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи-орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання цього договору;
порушення умов користування об’єктом оренди;
розірвання цього договору.
Цей договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
39. Цей договір може бути розірвано за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
40. Розірвання цього договору в односторонньому порядку допускається.
Умовами розірвання цього договору в односторонньому порядку є нецільове використання об’єкту оренди, встановлення заборони загального водокористування, систематична несплата орендної плати.
41. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов договору або його розірвання.
42. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують об’єкт оренди разом з орендарем.»;

-розділ 13 Договору викласти в наступній редакції:
«13.Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання цього договору
43. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
44. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.»;

– розділ 14, 15 Договору виключити;

-розділ 16 Договору стає розділом 14 відповідно та викласти в наступній редакції:
«14.Прикінцеві положення
45. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.
46. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в орендодавця (уповноваженої ним особи), другий – в орендаря.
47. За згодою сторін у цьому договорі оренди можуть зазначатися інші умови.
48. Невід’ємними частинами цього договору є:
паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом;
розрахунок розміру плати за надані в оренду водні об’єкти;
інше________________________________________________________________

– розділ 17 Договору стає розділом 15 відповідно та викласти в наступній редакції:
«15.Реквізити сторін

Орендодавець
Орендар
_______________________________
(найменування органу ______________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
_______________________________
виконавчої влади або органу місцевого ______________________________
фізичної особи або найменування юридичної особи,
______________________________
самоврядування)

Код згідно з ЄДРПОУ__________

Місцезнаходження
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку)

______________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті)
______________________________
або код згідно з ЄДРПОУ)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

Підписи сторін

Орендодавець
Орендар
__________________ ____________
ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище уповноваженої
особи)
МП ___________________ ____________
(ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище фізичної особиабо
уповноваженої особи
юридичної особи)
МП (за наявності)

2. Доручити сільському голові укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 23 лютого 2006 року, зареєстрованому у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України», про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис 23 лютого 2006 року за № 2 з гр. Левченком Олегом Геннадійовичем.

3. Договір про зміни та доповнення до договору оренди землі від 23 лютого 2006 року, реєстраційний № 2 від 23 лютого 2006 року, заключений 14 січня 2009 року, зареєстрований у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП ЦДЗК при Держкомземі України, про що у державному реєстрі земель вчинено запис 28 серпня 2009 року за № 040937200045, вважати недійсним.

4. Зобов’язати громадянина Левченка Олега Геннадійовича зареєструвати додаткову угоду до договору оренди землі від 23 лютого 2006 року, зареєстрованому у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України», про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис 23 лютого 2006 року за № 2 відповідно до чинного законодавства та надати копію реєстраційного документа до виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО
Додаток до рішення Великосеверинівської сільської ради від 17 листопада 2022 року
№ 1216

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди землі від 23 лютого 2006 року,
реєстраційний № 2 від 23 лютого 2006 року

с. Велика Северинка _____ ______________ 20__ р.
Орендодавець Великосеверинівська сільська рада в особі сільського голови Левченка Сергія Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та орендар – громадянин Левченко Олег Геннадійович, паспорт ЕА 847955, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2001 року, з другої сторони, уклали цей договір про таке:
– Приамбулу Договору викласти в наступній редакції:
«Орендодавець Великосеверинівська сільська рада в особі сільського голови Левченка Сергія Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та орендар – громадянин Левченко Олег Геннадійович, паспорт ЕА 847955, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2001 року, з другої сторони, уклали цей договір про таке:»

– розділ 1 Договору викласти в наступній редакції:
«1. Предмет договору
2. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом ставок площею 34,6694 га для цілей – рибогосподарських потреб.»»

– розділ 2 Договору викласти в наступній редакції:
«2.Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 53,5803 га, у тому числі земельна ділянка площею 18,1935 га – під пасовищами, площею 0,7174 га – під гідротехнічними спорудами з кадастровим номером 3522582100:02:000:7501, цільове призначення земельної ділянки 10.07 Для рибогосподарських потреб, яка розташована за межами села Червоний Кут Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна водойма площею 34,6694 га, об’єм при НПР – 447,65 тис. м3.
Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в оренду з урахуванням вимог Закону України «Про аквакультуру».
3. На земельній ділянці розташовані об’єкти інфраструктури – відсутні.
4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього договору становить 690735,62 (шістсот дев’яносто тисяч сімсот тридцять п’ять грн. 62 копійки) (з урахуванням застосування коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель до загальної нормативної грошової оцінки земельної ділянки станом на 01.01.2006 року)
5. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню – не має.
6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: відсутні.»;

– розділ 3 Договору викласти в наступній редакції:
«3.Строк дії договору
7. Цей договір укладено на 25 (двадцять п’ять) років, починаючи з дати його державної реєстрації.
Після закінчення строку, на який укладено цей договір, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.
У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку, на який укладено цей договір, повідомити письмово орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк орендар додає проект відповідного договору.»;

– розділ 4 Договору викласти в наступній редакції:
«4. Орендна плата
8. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі:

– за земельну ділянку у розмір 20722,07 гривень (двадцять тисяч сімсот двадцять дві грн. 62 коп.), що становить _3__відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, код платежу -18010900,
– за водний об’єкт 9884,94 гривень (дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири грн. 94 копійки) на рік, код платежу 21130000.
9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:
водний об’єкт – відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується Міндовкіллям;
рибогосподарську технологічну водойму – відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;
земельну ділянку – з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди.
10. Орендна плата вноситься у такі строки:
1) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду без проведення земельних торгів:
за перший рік – у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року – відповідно до Податкового кодексу України;
2) за водний об’єкт:
за перший рік – у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року – щороку не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим роком.
11. Розмір орендної плати переглядається один раз на три роки у разі:
1) зміни умов господарювання, передбачених цим договором;
2) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
3) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;
4) погіршення стану об’єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтверджено документами;
5) в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, визначені цим договором:
у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;
стягується пеня у розмірі 0,01 відсотків річної орендної плати за кожний день прострочення з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».»;

– розділ 5 Договору викласти в наступній редакції:
«5. Умови використання об’єкта оренди
13. Передача водного об’єкта в оренду здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорта та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.
14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом здійснюється лише для цілей, визначених цим договором.
15. Використання об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.
16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта.
17. Експлуатація водосховищ і ставків здійснюється відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи.
18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.
19. Інші умови – об’єкт передається для рибогосподарських потреб.»;

– розділ 6 Договору виключити;

– розділ 7 Договору стає розділом 6 відповідно та викласти в наступній редакції:
«6.Умови повернення об’єкта оренди
20. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві свій примірник паспорта водного об’єкта.
21. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.
Орендодавець у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284(ЗП України,1993р., № 10, ст.193).
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем не підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану об’єкта оренди визначаються окремим договором.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов цього договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.»;

– розділ 8 Договору стає розділом 7 відповідно та викласти в наступній редакції:
«7.Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди
26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.
27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень)та інших прав третіх осіб на таку ділянку і встановлених земельних сервітутів.»;

– розділ 9 Договору стає розділом 8 відповідно та викласти в наступній редакції:
«8.Права та обов’язки орендодавця
29. Орендодавець має право вимагати від орендаря:
використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з пунктами 1 та 19 цього договору;
додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються (у разі наявності);
дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта;
експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;
своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт з урахуванням коефіцієнта індексації.
30. Орендодавець зобов’язаний:
передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у стані, що відповідає умовам цього договору;
під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
не вчиняти дій, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою та водним об’єктом;
відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренди.»;
– розділ 10 Договору стає розділом 9 відповідно та викласти в наступній редакції:
«9.Права та обов’язки орендаря
31. Орендар має право:
самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього договору та вимог законодавства;
отримувати продукцію і доходи;
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.
32. Орендар зобов’язаний:
приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати державної реєстрації відповідного права оренди;
виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або цим договором;
у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію цього договору відповідному податковому органові та територіальному органові Держводагентства;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкти оренди;
здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством режимів роботи;
у разі необхідності оформити право користування гідротехнічними спорудами та право спеціального водокористування;
під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо обмеження господарської діяльності, встановлених законодавством;
після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного об’єкта орендодавцю.
33. Інші права та обов’язки сторін
Орендар має право:
встановлювати умови загального водокористування відповідно до вимог статті 47 Водного кодексу України при умові їх погодження з органом, який надає водний об’єкт в оренду та повідомити про це населення;
дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування у порядку, встановленому Водним Кодексом України.
Орендар зобов’язаний:
дотримуватись Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2017 року № 566/30434;
не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану навколишнього природного середовища;
здійснювати спеціальне водокористування лише при наявності дозволу;
передбачити місце для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування в частині купання та плавання на човнах, водопою тварин, забору води з водних об’єктів без застосування споруд та технічних пристроїв, визначити умови любительського та спортивного рибальства та довести до відома населення;
утримувати в належному стані прибережні захисні смуги, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
щорічно подавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна);
надавати Держрибагентству звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, затвердженими в установленому порядку (для водних об’єктів наданих для рибогосподарських потреб);
надавати Держрибагентству інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідро біонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування;
дотримуватись норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 р. № 45 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.02.2013 р. за № 240/22772;
своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцеві державні адміністрації та орган місцевого самоврядування про виникнення аварійних ситуацій;
здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;
дотримуватись інших вимог Водного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про тваринний світ», «Про аквакультуру».»;

-розділ 10 Договору викласти в наступній редакції:
«10.Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини, заподіяння шкоди третім особам
34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору несе Орендар.»;

-розділ 11 Договору викласти в наступній редакції:
«11.Страхування об’єкта оренди
35. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на період дії цього договору у порядку, встановленому законодавством.
36.Страхування об’єкта оренди не здійснюється.»

-розділ 12 Договору викласти в наступній редакції:
«12. Зміна або припинення договору
37. Зміна цього договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судовому порядку.
38. Цей договір припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи-орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання цього договору;
порушення умов користування об’єктом оренди;
розірвання цього договору.
Цей договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
39. Цей договір може бути розірвано за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
40. Розірвання цього договору в односторонньому порядку допускається.
Умовами розірвання цього договору в односторонньому порядку є нецільове використання об’єкту оренди, встановлення заборони загального водокористування, систематична несплата орендної плати.
41. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов договору або його розірвання.
42. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують об’єкт оренди разом з орендарем.»;

-розділ 13 Договору викласти в наступній редакції:
«13.Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання цього договору
43. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
44. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.»;
– розділ 14, 15 Договору виключити;

-розділ 16 Договору стає розділом 14 відповідно та викласти в наступній редакції:
«14.Прикінцеві положення
45. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.
46. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в орендодавця (уповноваженої ним особи), другий – в орендаря.
47. За згодою сторін у цьому договорі оренди можуть зазначатися інші умови.
48. Невід’ємними частинами цього договору є:
паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми – паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом;
розрахунок розміру плати за надані в оренду водні об’єкти;
інше________________________________________________________________

– розділ 17 Договору стає розділом 15 відповідно та викласти в наступній редакції:
15.Реквізити сторін
Орендодавець
Орендар
_______________________________
(найменування органу ______________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
_______________________________
виконавчої влади або органу місцевого ______________________________
фізичної особи або найменування юридичної особи,
______________________________
самоврядування)

Код згідно з ЄДРПОУ__________

Місцезнаходження
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку)
______________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті)
______________________________
або код згідно з ЄДРПОУ)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

Підписи сторін

Орендодавець
Орендар
__________________ ____________
ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище уповноваженої
особи)
МП ___________________ ____________
(ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище фізичної особиабо
уповноваженої особи
юридичної особи)
МП (за наявності)

Реквізити сторін
Орендодавець
Орендар
_______________________________
(найменування органу ______________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
_______________________________
виконавчої влади або органу місцевого ______________________________
фізичної особи або найменування юридичної особи,
______________________________
самоврядування)

Код згідно з ЄДРПОУ__________

Місцезнаходження
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку)
______________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті)
______________________________
або код згідно з ЄДРПОУ)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________
вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

Підписи сторін

Орендодавець
Орендар
__________________ ____________
ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище уповноваженої
особи)
МП ___________________ ____________
(ініціали (ініціал власного імені) (підпис)
та прізвище фізичної особиабо
уповноваженої особи
юридичної особи)
МП (за наявності)

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО