Керівництво

Левченко

Левченко Сергій Володимирович,  сільський голова 

Левченко Сергій Володимирович  народився 19 липня 1974 у м. Москва. У 1994 році закінчив Кіровоградський  сільськогосподарський технікум за спеціальністю «агрономія». Згодом здобув повну вищу освіту – у 2010 році закінчив Кіровоградський державний технічний університет, кваліфікація агрономія. Трудову діяльність розпочав у вересні 1994 року  у ЗАСТ «Надія» в с. Велика Северинка  Кіровоградського району. Після проходження строкової військової служби в Збройних Силах України (січень 1995року –  травень 1996 року)  продовжив  працював агрономом в ЗАСТ  «Надія». З червня  2003 року  по листопад 2015 року працював  у Великосеверинівській сільській раді. У жовтні 2015 року обраний головою Великосеверинівської сільської ради. 30 квітня 2017 року обраний сільським головою  Великосеверинівської сільської ради.

Повноваження сільського голови встановлюються

ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України”Про військово-цивільні адміністрації”. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

111) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

112) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

181) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

__________________________________________

 

Коломієць Ганна Сергіївна, секретар  сільської ради

Коломієць Ганна Сергіївна народилася 10 червня 1983 року у м. Кіровограді. Освіта повна вища.  У 2004 році закінчила  Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. У 2006 році закінчила Міжрегіональну Академію управлінням персоналом за спеціальністю «правознавство». З 2005 по 2006 рік працювала  в державній пенітенціарній службі в м. Кіровограді, а з грудня 2006 року по 2015 рік – головним спеціалістом  відділу з призначення пенсії  в управлінні Пенсійного фонду України  в м. Кіровограді.

У жовтні 2015 року обрана секретарем сільської ради.

У травні 2017 року рішенням сесії обрана секретарем Великосеверинівської  сільської ради.

Повноваження секретаря сільської ради встановлюються

ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, частиною шостою статті 46 цього Закону;забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

___________________________________

Img Cdd7a57666f0bc959fca7d247110386e V

Гавриленко Тетяна Анатоліївна, староста сіл Високі Байраки, Андросове, Рожнятівка, Червоний Кут Кропивницького району Кіровоградської області

Гавриленко Тетяна Анатоліївна народилася 07 жовтня 1966 року у с. Високі Байраки Кіровоградського району Кіровоградської області.  У 2010 році закінчила  Бобринецький технікум Білоцерківського аграрного національного універститету за спеціальністю “Організація  виробництва”. З липня 1984 року працювала вихователем та завідуючою дитячого садка у с. Високі Байраки; з 2000 по жовтень 2002 працювала в СФГ “Високобайрацьке”  завідуючою складом, бухгалтером. З 2006 по листопад 2020 року працювала секретарем Високобайрацької сільської ради.

У грудні  2020  року Гавриленко Тетяна Анатоліївна рішенням сесії затверджена на посаду старости сіл Високі Байраки, Андросове, Рожнятівка, Червоний Кут Кропивницького району.

_____________________________

Img 5e5188c9defa36d32e8550926a91a3dc V

Перов Іван Олександрович, староста Оситнязького старостинського округу

Перов Іван Олександрович  народився 15 серпня  1968 року у с. Вершино-Кам`янка Новгородківського району Кіровоградської області. У 1992 році закінчив  Білоцерківський сільськогосподарський  інститут за спеціальністю “Ветринарія”. З 1992 по 1995 роки працював викладачем Компаніївсього ветеринарного технікуму, з 1996 по 1997-  ветеринаром у СГ с. Покровка Кіровоградського району. З 1997 по грудень 2020 року працював завідуючим Оситнязькою ДВМ Кіровоградського  районного управління ветеринарної медицини. У грудні  2020  року Перов Іван Олександрович  рішенням сесії затверджений   на посаду старости Оситнязького старостинського округу.

__________________________________

 

 

колінько

Колінько Віктор Олексійович, староста села Созонівка 

Колінько Віктор Олексійович народився  11 січня 1966 року у м. Білопілля Сумської області.  У 1993 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, за факом фізична культура і спорт. З 1984 по 1987 роки проходив строкову службу в прикордоних військах ВМФ.  Працював на посаді комерційного директора ТОВ “Терра-S”, тренера викладача з боксу у ДЮСШ№1 відділу фізичної культури і спорту Кіровоградської міської ради. З 2002 по 2012 роки  займав посаду спеціаліста відділу фізичної культури і спорту Кіровоградської міської ради. З 2012 року керівник гуртка з боксу Центру дитячої та юнацької творчості “Центр Юність”. З 2014 по 2015 приймав участь в АТО у складі 57 ОМПБ, з 2017 по 2018  рік  командир взводу 57 ОМПБ. Має статус учасника бойових дій. До затвердження на посаді старости села Созонівка  працював директором обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам. У грудні  2020  року Колінько Віктор Олексійович рішенням сесії затверджений на посаду старости села Созонівка.

___________________________________________